صفحه اصلی > اخبار > محتوای
رده محصول

در نورد گرم و نورد سرد به عنوان محبوب تر ن در بازار دو نوع از روش پردازش فولاد، توسط تعداد ز اد از تول د کنندگان فولاد استفاده م کن د، تکنولوژ پردازش دو فولاد در پا ان چه تفاوت است؟ بهتر
I. نورد سرد بهتر
نورد سرد است برا اشاره به نقاش سرد، لنگ، سرد، و غ ره در دما اتاق، فولاد و ا فولاد پردازش نوار به انواع اشکال، بازار بس ار محبوب قرعه کش سرد فولاد تخت، سرد کش ده شده صاف است تول د کنندگان فولاد ن ز بس ار بس ار از مزا ا
از: نورد سرد م توان د ا ن محصول نمونه ساز سر ع، خروج بالا را، و ا ن فرا ند پوشش آس ب نم زند، م توان به انواع فرم مقطع ساخته شده، برا انطباق با استفاده از شرا ط؛ فولاد نورد سرد م تواند ک تغ ر شکل پلاست ک بزرگ تول د، در نت جه بهبود نقطه تسل م فولاد ضرر
از: اگر چه ه چ پذ ر حرارت در فرآ ند قالب گ ر وجود دارد، اما تنش پسماند است که هنوز هم در بخش، ا ن کل تاث ر م گذارد و کمانش موضع از فولاد است. فولاد نورد سرد و گرم به طور کل ک بخش باز، به طور که چرخش آزاد از بخش پا ن، زمان است که ن رو خارج در معرض ابتلا به چرخش است، و تحت فشار به خم شدن کمانش مستعد خواهد بود، فولاد خود عملکرد پ چش ضع ف است؛ پس از فولاد نورد سرد تشک ل شده است، ه چ ضخامت در مشترک از صفحه وجود دارد، به طور که تحمل محل از فولاد ضع ف است.
از دوم. نورد گرم
از مزا ا: فولاد م تواند عم قا آس ب د ده، نقص ساختار حذف شده است، از ساختار فولاد فشرده شده است، و خواص مکان ک بهبود م ابد. ا ن نوع از بهبود به طور عمده در آشکار در امتداد جهت گ ر ، فولاد در درجه خاص نم خواهد که همه همان بدن است. ترک ها و حباب ها تشک ل شده در طول ر ختن ن ز در دما بالا حذف
از ضرر: پس از گرم نورد فولاد سازه آخال غ ر فلز داخل خواهد شد را به برش ها نازک فشرده، که منجر به پد ده از ورقه ورقه شدن، ورقه ورقه شدن ممکن است از فولاد در ساخت انقباض جوش هنگام که پارگ رخ م دهد. تنش پسماند توسط ناهموار سرد، که باعث تغ ر شکل از فولاد، کاهش م دهد ثبات و کاهش م دهد مقاومت در برابر خستگ در برخ از درجه باعث بهتر
سوم، تفاوت نورد گرم و نورد سرد: است.
(1) فولاد بخش از نورد سرد اجازه م دهد تا کمانش موضع ، که م تواند استفاده کامل از ظرف ت تحمل کمانش را؛
از (2) تنش پسماند فولاد نورد گرم و سرد تخت لا چانگ در فولاد متفاوت است، بنابرا ن ک تفاوت بزرگ در توز ع بخش وجود دارد. تنش پسماند از نقاش سرد از نوع عمدتا منحن است، و نورد گرم است که عمدتا نوع ف لم است.
(3) چرخش آزاد از بخش فولاد نورد گرم بالاتر از فولاد سرد کش ده شده است، به طور که عملکرد پ چش گرم نورد فولاد بهتر از فولاد نورد سرد است.

یک جفت:

بعدی: نه

محصولات
سری اتاق های برش
سری تسطیح
سری های تخت فولاد
کویل upender
تماس با ما
تلفن: + 86-510-83208381
تلفن: + 86-13951579100
اضافه کردن: 76 # بار کیانلو، Huishan منطقه،
وکسی، جیانگ سو، چین
ایمیل: wxpx0510@163.com
پرس و جو