صفحه اصلی > اخبار > محتوای
رده محصول

در سرما ه گذار بازار هدف خارج برا ا جاد ک پا گاه تول د پردازنده مرکز برا رس دن به محل ساز مونتاژ و ساخت. صنعت پاک موقع ت استراتژ ک، سرعت بخش دن به کپارچه ساز منابع سازمان ، کشت در سطح جهان شرکت ها چ ن ماش ن آلات صنعت، پرورش و حما ت از صنعت چ ن ماش ن آلات شرکت قو به توسعه را به ک کلاس جهان ماش ن آلات صنعت شرکت ها چ ن به اهداف عمده از چ ن توسعه ماش ن از Kaiping هستند. دستگاه ها سنت از Kaiping ه چ مز ت مطلق در بازار رقابت، تجه زات آن در حال حاضر م تواند بس ار از تقاضا تول د راض ن ست. اگر دستگاه از Kaiping م خواهد توسعه ب شتر، با د آن را برخ از کاست در توسعه فعل را تغ ر ده د ندارد.
در سال ها اخ ر، بحران اقتصاد موجب شده است کاهش عموم در صنعت در کشورها مختلف، و دولت ما اقدامات مربوط به گرفته شده است برا تحر ک بهبود صنعت داخل ، از جمله ماش ن از Kaiping و سا ر صنا ع به طور جد به دنبال آن ن ز برا اقدامات متقابل، از Kaiping ت غه دستگاه به صنعت رکود به عنوان ک فرصت برا توسعه صنعت به نگاه، در ادامه به ا جاد سر و صدا در طول ارتقاء فن محصولات ، با تک ه بر تکنولوژ و فن آور برا به دست آوردن ابتکار عمل در بازار ندارد.
در بازار، بس ار از ماش ن آلات از Kaiping با استفاده از س ستم ها کنترل قد م در ا ن عمل ات، ا ن دور از توسعه سر ع در حال حاضر صنعت، ما با د از Kaiping تغ ر ماش ن به صورت قد م ، استفاده از س ستم ها کنترل پ شرفته، از جمله حسگرها الکتر ک پ شرفته. از آنجا که از Kaiping س ستم کنترل دستگاه ها قد م برا بهره بردار از لبه ها پ چ در پ چ و کنترل مواد دارا تاخ ر خاص، خواهد پردازش و تول د تجه زات را تحت تاث ر قرار، موثر بر بهره ور از پردازش است

یک جفت:

بعدی:

محصولات
سری اتاق های برش
سری تسطیح
سری های تخت فولاد
کویل upender
تماس با ما
تلفن: + 86-510-83208381
تلفن: + 86-13951579100
اضافه کردن: 76 # بار کیانلو، Huishan منطقه،
وکسی، جیانگ سو، چین
ایمیل: wxpx0510@163.com
پرس و جو