صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای
رده محصول

لغزش تفاوت شفت و محور توسعه گاز چاک دهنده

در لغزش تفاوت شفت و محور توسعه گاز چاک دهنده
از شفت تورم ک نوع خاص از عقب، حلقه تخل ه است، است که، پس از فشار بالا سطح متورم (اشاره به نوار کل د ) را م توان محور مطرح شده، شفت که در آن سطح قطعه (نوار کل د) به سرعت در حال جمع. نام خود را متنوع است، محور فشار هوا، شفت گسترش، شفت گاز گسترش، غلتک تورم، شفت پنومات ک، شفت فشار، غلتک تقلا کردن گاز
از و ژگ ن ز نام ده م شود: است.
1: زمان عمل تورم کوتاه است ، شفت گسترش گاز و جدا لوله کاغذ و قرار دادن تنها 3 ثان ه م توان د تورم و گاز تخل ه کامل، همچن ن ن از به تقس م پا ان از سمت شفت از هر بخش که م تواند با انسداد لوله کاغذ را ببند د. <برز ل=""> 2: قرار دادن لوله کاغذ ساده است: به باد و در سطح شفت از هر موقع ت تخل ه عمل، لوله کاغذ متحرک و ثابت
از 3: بار سنگ ن: م توان بر رو ن ازها واقع مشتر ان به بر اساس تع ن اندازه قطر شفت، و استفاده از فولاد با مقاومت بالا، به طور که وزن بار افزا ش
از 4: بهره ور اقتصاد بالا است: طراح محور است تابع خاص، برا ضخ م، نازک،، گسترده، بار ک انواع لوله کاغذ تمام م توان د درخواست
از 5: تعم ر و نگهدار ساده، است زمان استفاده طولان است: شفت تورم بخش از واحد است، هر بخش از ساخت و ساز آن است مشخصات ثابت، م توان به جا کد گر استفاده م شود تا نگهدار آن راحت است. مشخصات: بس ار وجود دارد، از جمله 1 ا نچ، 1.5 ا نچ، 2 ا نچ، 2.5 ا نچ، 3 ا نچ، 6 ا نچ 8 ا نچ ، 10 ا نچ ، 12 ا نچ ، و غ ره
از لغزش -difference محور ن ز به عنوان شفت لغزش از نوع گاز افزا ش شناخته شده ک بخش خاص از شفت گاز، ترمز ماش ن مستقل و ساختار پ چش تنظ م شده باشد، قادر به حل هر رول از مواد با توجه به ضخامت و تنش ناش از انهدام خواهد بود پد ده، به طور موثر م تواند به بهبود ک ف ت محصول و ارگونوم بهتر
و ژگ ساختار و اصل شفت گاز افزا ش لغزش تفاوت: شفت گاز افزا ش لغزش از نوع عمدتا دارا ک سنبه، ک سه هوا، آست ن لغزش و سا ر اجزاء. هوا را به توسعه داخل بالون هوا، هر گروه چرخش به سمت خارج گسترش و با توجه به اندازه فشار گاز برا تنظ م و هر گروه پ چش مقدار گشتاور کشو ، آسان برا کنترل هر رول از مواد در تنظ م دستگاه کشش ترو ج <برز ل=""> لغزش از نوع گاز افزا ش شفت است که عمدتا برا تجه زات نوار با ن از با ک ف ت بالا و سرعت سر ع استفاده
از لغزش نوع شفت پارامترها فن گاز افزا ش: لغزش از نوع گاز افزا ش بدن محور قطر خارج 75mm ، قطر خارج 78mm ، مناسب برا لوله کاغذ 76 ± 0.2MM است

محصولات
سری اتاق های برش
سری تسطیح
سری های تخت فولاد
کویل upender
تماس با ما
تلفن: + 86-510-83208381
تلفن: + 86-13951579100
اضافه کردن: 76 # بار کیانلو، Huishan منطقه،
وکسی، جیانگ سو، چین
ایمیل: wxpx0510@163.com
پرس و جو